S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
GRI, Gothenburg Research Institute, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg GRI-rapport

No 2016:1:
Försvarsmakten och diskriminering – en jämförelse mellan 2010 och 2015

Ulla Eriksson-Zetterquist () and Rolf Solli ()

Abstract: År 2009 instiftades en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter med grund i kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Med bakgrund mot denna nya lagstiftning blev vi tillfrågade att göra en utredning och kartläggning av diskriminering inom Försvarsmakten. Det resulterade i en enkät som genomfördes bland alla försvarsmaktens anställda våren 2010. En uppföljning har sedan dess planerats och resulterade i att vi tillfrågats om att göra motsvarande utredning och kartläggning 2015. I denna rapport presenteras studien från 2015 och jämförelser med resultaten från 2010.

Keywords: diskriminering; försvarsmakten; genus; jämställdhet; jämlikhet; (follow links to similar papers)

65 pages, January 14, 2016

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

230618-forsvarsmakten-och ... else-mellan-2010-och-2015    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Lise-Lotte Walter ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:gungri:2016_001 This page was generated on 2016-01-14 09:40:23