S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
Department of Business Administration, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg FE rapport

No 2001-381:
Mångfaldens mångfald olika sätt att se på och leda olikheter

Svante Leijon and Vedran Omanovic

Abstract: Att leda olikheter - den amerikanska termen management diversity har blivit en nödvändighet för svenska organisationer. Bakgrunden kan sökas dels i en ökad heterogenitet hos svensk arbetsmarknad, dels i näringslivets internationalisering. Förutom nödvändigheten att ändra rekryteringspraxis finns det en stor potential att ta vara på olika kompetenser i en alltmer globaliserad värld. Utgående från svensk och amerikansk mångfaldsforskning utvecklas ett strategiperspektiv, vilket är vårt analysverktyg vid studier av organisationers mångfaldsarbete. Via kortare fallstudier identifieras och beskrivs fyra typer av mångfaldsarbete;nämligen med innebörd internationalisering, spegling av annorlunda Sverige, samhällsengagemang och sociala strategier. Slutligen diskuteras om det vi identifierat kan betecknas som uthålliga mångfaldsstrategier. Vår studie tyder på detta och den mångfald mångfaldsstrategier vi beskrivit tolkar vi dels att mångfaldsarbetet är nära kopplat till respektive organisations förutsättningar, dels att man är inne i ett skede av lärande.

Keywords: mångfald; strategi; diversity management; (follow links to similar papers)

35 pages, June 8, 2001

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

gunwba381.pdf    PDF-file
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Maria Persson ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:gunwba:2001_381 This page was generated on 2014-12-14 19:16:08