S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 1999:3:
Svenska hushållens sparande och skuldsättning - ett konsumentbeteendeperspektiv

Helena Flink, Jonas Gunnarsson and Richard Wahlund ()

Abstract: I förestående undersökning görs ett upprepat tvärsnitt av de svenska hushållens finansiella beteenden (1993 - 1999). Förutom nödvändigheten att följa segmentutvecklingen över tiden, syftar studien också att närmare undersöka hushållens mål för sitt sparande och sin skuldsättning, såväl som dessas förhållande till finansiella institutioner och informationsinsamling vad gäller sparande och investeringar. Ett viktigt syfte är även att undersöka hur och varför uppfattad och faktisk kunskap om sparande och investeringar skiljer sig åt mellan hushållen. Hur stor är kunskapen om viktiga parametrar vad gäller investeringar och därmed förmågan att fatta "rationella" investeringsbeslut? Är det också skillnader mellan hushållens intresse och engagemang vad gäller sparande och investeringar, och hur påverkar detta aktivitet, informationssökningsstrategier och kunskap?

Keywords: Saving behaviour; household portfolios; life-cycle; attitudes; Sweden.; (follow links to similar papers)

JEL-Codes: D91; E21; G11; (follow links to similar papers)

55 pages, August 31, 1999, Revised September 8, 1999

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba1999_003.rev.pdf.zip    PDF-file (zipped) (229kB) 
hastba1999_003.rev.pdf    PDF-file (262kB) 
hastba1999_003.rev.ps.zip    PKZipped PostScript (622kB) 
hastba1999_003.rev.ps    PostScript file (1.49MB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:1999_003 This page was generated on 2014-12-14 19:16:12