S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2002:6:
Risk, politik och näringsliv

Lennart Sjöberg ()

Abstract: Riskuppfattning och relaterade attityder är av stor betydelse i samhället, både inom offentlig sektor och inom näringslivet. Människor har starka uppfattningar i riskfrågor och dessa uppfattningar innebär restriktioner på vilka tekniska framsteg som kan exploateras och vilka som måste kraftigt regleras eller rentav förbjudas, även om experternas riskuppfattning säger att problemen är små eller obefintliga. Inom riskforskningen arbetar samhälls- och beteendevetare med att förstå människors riskattityder. Modeller som föreslagits (kulturteorin och den psykometriska modellen) har endast haft begränsad framgång, det förefaller som om människors sätt att se på och tänka om risker inte fångas av dessa begreppssystem. I artikeln refererar jag kortfattat forskning som gjorts för att öka förståelsen av riskuppfattningar, med tonvikten på forskning vid Centrum för Riskforskning vid Handelshögskolan i Stockholm. De flesta tillämpningarna ligger inom offentlig sektor men den potentiella betydelsen av sådan forskning är stor även inom näringslivet.

Keywords: riskperception; policy; ekonomisk risk; (follow links to similar papers)

20 pages, May 4, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2002_006.pdf    PDF-file (94kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2002_006 This page was generated on 2014-12-14 19:16:13