S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2007:9:
Individuell avlastning eller kollektiv utveckling? Erfarenheter från ett fortbildningsprogram för lärare vid InfoKomps skolor

Riitta Hoffrén-Larsson () and Pär Larsson

Abstract: Studien redovisar och diskuterar erfarenheter från en fortbildningssatsning för personal vid utbildningsföretaget Information & Kompetens i Sverige AB, och vad satsningen betytt för enskilda individer och för den organisatoriska utvecklingen i respektive skola. Samtliga anställda deltog i en kurs anordnad av Södertörns högskola som handlade om fördjupade perspektiv på lärares yrkeskunskaper. Kursens syfte var att deltagarna bättre skulle förstå och utveckla den del av läraryrket som formas i den praktiska verksamheten. Kursen genomfördes under fyra timmar var annan vecka under hela 2006. Varje kurstillfälle inleddes med en föreläsning och följdes av gruppdiskussioner kring deltagarnas egna berättelser och dilemman dokumenterade i essäform.

Kursen har på ett individuellt plan haft mycket olika betydelse för enskilda lärare, bland annat beroende på förkunskaper, förståelse av kompetens i läraryrket och stressrelaterad belastning i allmänhet. Kursens värde ligger snarare på ett kollektivt plan. Lärare har synliggjort sina erfarenheter för varandra på ett sätt som annars inte sker, lärt känna varandra som personer och skapat en större trygghet i lärarlagen. Genom de skrivna berättelserna skapades gemensamma erfarenheter och så tydliga bilder av var och ens agerande man kan komma utan att vara i samma situation samtidigt. Slutsatsen är därför att kursen har lagt en god grund för ett fortsatt lärande av och med varandra i lärargrupperna, ett lärande som är speciellt viktigt för att utveckla skolorna som helhet. I rapporten relateras resultaten till andra satsningar på att utveckla skolan och dess personal, och till forskningen på området. Bland annat diskuteras betydelsen av att personalen synliggör sina erfarenheter för varandra och vad det betyder om det sociala stödet lärare emellan är ett stöd för avlastning eller ett stöd för utveckling.

Keywords: Schools; school development; training; learning; human development; (follow links to similar papers)

33 pages, August 23, 2007

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2007_009.pdf    PDF-file (258kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2007_009 This page was generated on 2014-12-14 19:16:16