S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2010:2:
Sociala arbetsfunktioner och personlighet

Lennart Sjöberg () and Kristiina Möller ()

Abstract: I denna rapport studeras sambandet mellan social anpassning i arbetslivet och personlighet, särskilt emotionell intelligens och social förmåga. Data insamlades med enkätmetod; 107 personer svarade. De var av mycket varierande bakgrund. Emotionell intelligens mättes både med prestationsmått och med UPP-testets EI-skala (självrapport), social förmåga med UPP-testets variabel. Förutom UPP-testets prestationsmått (bildskalan) användes två nya ansatser till prestationsmätning av EI: STEM och STEU, översatta från ett arbete av MacCann och Roberts. Dessa mått var baserade dels på en teoretisk analys, dels på expertbedömningar. Reliabiliteten var emellertid låg, trots att många uppgifter ingick i skalorna. Ett försök gjordes därför att tillämpa en konsensusregel för utvärdering av dessa testuppgifter. Reliabiliteten förbättrades inte. Sambandet mellan konsensus-baserade skalor och skalor baserade på teori eller expertbedömningar var emellertid högt. Sambandet mellan prestationsmåtten på EI och social arbetsfunktion var mycket lågt. EI (självskattning) och social förmåga hade förväntade samband med andra variabler som inkomst, antal vänner och hur bra en nära relation upplevdes fungera. UPP-testets mått på EI och social förmåga var starkt relaterade till social arbetsfunktion. Hela testet hade en validitet på 0.57 i förhållande till det externa kriteriet social arbetsfunktion. Detta starka samband var beroende på EI och social förmåga; femfaktormodellens (Big Five) dimensioner bidrog inte till validiteten.

Keywords: sociala arbetsfunktioner; personlighet; emotionell intelligens; social förmåga; (follow links to similar papers)

39 pages, March 12, 2010

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2010_002.pdf    PDF-file (287kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2010_002 This page was generated on 2014-12-14 19:16:17