Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working paper in Studies of Organization and Society,
University of Gothenburg, Studies of Organization and Society, Department of Business Administration

No 2008:2: Minskad sjukfrånvaro – en fråga om arbetsgivarincitament? Medfinansieringsreformen ur ett arbetsgivarperspektiv

Björn Trägårdh (), Margareta Damm (), Freddy Hällsten (), MIkael Löfström (), Torbjörn Stjernberg () and Peter Svahn
Additional contact information
Björn Trägårdh: Studier av organisation och samhälle, Postal: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Margareta Damm: Studier av organisation och samhälle, Postal: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Freddy Hällsten: Studier av organisation och samhälle, Postal: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden
MIkael Löfström: Studier av organisation och samhälle, Postal: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Torbjörn Stjernberg: Studier av organisation och samhälle, Postal: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden
Peter Svahn: Studier av organisation och samhälle, Postal: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

Abstract: Studien utvärderar medfinansieringsreformen som kom att gälla 2004-2006 och vars intention var att med ekonomiska incitament få arbetsgivare att ta ett ökat ansvar för att minska den sjukfrånvaro som i början av seklet ansågs mycket stor. För att förklara arbetsgivarnas förhållningssätt besvaras först följande frågor: • Vad gör arbetsgivarna för att de anställda inte skall vara frånvarande från arbetet? Hur har de på denna punkt eventuellt förändrat sitt handlande på grund av reformen? • Hur påverkas jämställdheten av de nya incitamenten, till exempel med hänsyn taget till att kvinnor vanligtvis står för högre andel av sjukfrånvaro? • Hur förhåller sig arbetsgivarna till ekonomiska analyser och kalkyler av sjukfrånvaron och reformen? Vilka ekonomiska resultat kan skönjas? • Hur ser arbetsgivarna efter reformens genomförande på sitt ansvar att förebygga ohälsa och vidta rehabiliterande insatser? Har reformen förändrat synsättet? Frågorna besvaras dels med hjälp av en enkät och dels med en serie fallstudier från företag och förvaltningar. I analysen dras slutsatsen att arbetsgivare, oavsett reformen, tar ansvar för att åtgärder som antas förebygga ohälsa eller rehabilitera sjuka genomförs, men att de vare sig kan eller vill, annat än marginellt, ta ansvar för sjukfrånvaron och dess orsaker.

Keywords: Medfinansieringsreformen; utvärdering; arbetsgivare; sjukfrånvaro; rehabilitering; förebyggandeåtgärder

113 pages, June 9, 2008

Full text files

10221 HTML file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Jens Anmark ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-07 00:00:23.