Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working paper in Studies of Organization and Society,
University of Gothenburg, Studies of Organization and Society, Department of Business Administration

No 2008:3: Utvärdering av tre pilotprojekt rörande samverkan i samhällsbyggande med fokus på morgondagens äldre

Östen Ohlsson ()
Additional contact information
Östen Ohlsson: Studier av organisation och samhälle, Postal: Studier av organisation och samhälle, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Box 610, SE 405 30 Göteborg, Sweden

Abstract: Studien handlar om tre försöksprojekt i Göteborg. Avsikten var att med hjälp av samverkansprojekt skapa en stadsplaneprocess där den åldrande befolkningen fokuserades. Tre stadsdelar involverades; Askim, Biskopsgården och Lärjedalen. I samverkan ingick Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret samt fastighetsägarna. Direktiven till projekten handlade både om probleminventering och om att initiera byggnation av så kallat seniorboende. Projekten blev mycket olika. Biskopsgården engagerade en medborgargrupp som tog fram förslag på byggnationer. Resultatet blev förslag på fyra objekt. Lärjedalen engagerade Chalmers tekniska högskola som utarbetade ett antal förslag på hur en angiven tomt skulle kunna exploateras för seniorboende. Ytterligare ett objekt diskuterades. Askim hade inget tydligt objekt att redovisa vid projekttidens utgång. Förutsättningarna i Askim är inte desamma, och den ursprungliga projektledaren sluttade mitt under projekttiden, vilket kan ha påverkat förloppet. Den mjuka delen av projekten var svår att bedöma, men kartläggningar och kunskapsutbytet verkar ha varit livligare i Askim och Lärjedalen än i Biskopsgården. De utpekade parterna samverkade enligt plan. De centrala förvaltningarna var dock tämligen motvilliga. Frågan är om denna organisatoriska komplexitet var nödvändig. De uppgifter som förelagts samverkansgrupperna var vare sig så komplexa eller brådskande att den komplicerade organisationen hade behövts.

Keywords: Samverkan; seniorboende; stadsbyggnad; utvecklingsarbete; komplexitet

21 pages, September 5, 2008

Full text files

17785 HTML file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Jens Anmark ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-07 00:00:23.