Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working Papers,
Hanken School of Economics

No 503: Luottamusmiesten Sitoutuminen Yritykseen ja Ammattijärjestöönsä

Kari Pöllänen ()
Additional contact information
Kari Pöllänen: Vakuutusväen liitto VvL RY, Postal: Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki

Abstract: Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa luottamusmiesten organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumiseen liittyviä tekijöitä sekä kuvata eri tavoin sitoutuneita ryhmiä. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat siten: Rapauttavatko hyvät esimies-alaissuhteet ja sujuviksi koetut neuvottelusuhteet työnantajan ja ammattiyhdistyksen välillä perustaa luottamusmiesten ammattijärjestösitoutumiselta? Mitkä tekijät vaikuttavat luottamusmiehen organisaatio- ja ammattijärjestösitoutumisen taustalla? Tutkimustulokset osoittavat, että oman johtajan/esimiehen ja luottamusmiehen välinen molemminpuolinen hyväksyntä ja siitä syntynyt motivoituneisuus ja työtyytyväisyys yhdistyneenä pitkän työsuhteen antamaan turvallisuuden tunteeseen ovat voimakkaammin pääkonttorien luottamusmiesten organisaatiositoutumisen taustalla. Kun taas kentän luottamusmiesten työssään kokema epävarmuus, oman työn autonomian puute, haasteeton työnjohtoilmasto tuntuivat aiheuttavan enemmän kritiikkiä työorganisaatiota kohtaan ja suuntaavan samaistumista oman ammattijärjestön suuntaan. Enemmistö tutkimuksen luottamusmiehistä oli kuitenkin kaksoissitoutuneita ja he kokivat ammattiliittonsa ja työnantajansa välisten suhteiden perustuvan yhteistyöhön ja luottamukseen organisaation johtoon. Luottamusmiesten sitoutuminen professioon ja työnantajaan näyttäisi olevan toinen vaihtoehtoinen tulevaisuuden kaksoissidoksen malli.

Keywords: johtaminen; luottamusmies; ennakkoluulot; vakuutus; kaksoissitoutuminen; työelämän suhteet

42 pages, May 3, 2004

Price: 10

Full text files

503-951-555-834-4.pdf PDF-file 

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Staffan Dellringer ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 23:49:26.