Scandinavian Working Papers in Business Administration

Working Papers,
Hanken School of Economics

No 535: Reklamsvenska i Finland speglad genom varuhuset Stockmanns tidningsannonser under det 20e seklet - Swedish Advertising Language in Finland Mirrored by the Newspaper Advertisements of the Stockmanns Department Store During the 20th Century

Marika Tandefelt ()
Additional contact information
Marika Tandefelt: Swedish School of Economics and Business Administration, Postal: Arkadiankatu 22, P.O.B. 479; FIN 00101 Helsinki, Finland

Abstract: Reklam sägs använda ett modernt, gärna ett nyskapande språk. Detta är ett påstående som inte så lätt kan verifieras. Tidningsannonsen är troligen den skriftspråksgenre som har fått minst uppmärksamhet av språkforskare. De som skriver texten i en tidningsannons är personer som representerar det samtida språkbruket. Annonser som representerar olika tidsepoker skiljer sig därför från varandra inte bara genom att annonsen förändras i fråga om stil och form. Annonsens språk avspeglar också den språkliga förändringsprocess som kontinuerligt pågår i varje språksamhälle. Annonser, och marknadsföringsmaterial över huvud taget, läses också av många människor som i övrigt läser mycket litet eller kanske inte alls. Marknadsföraren, reklamskribenten (copywriter) och AD:n producerar m.a.o. texter som på ett omedvetet sätt kommer att vara språkmodeller för sina läsare. Förändringar i språket kreeras inte och drivs inte på av språkforskare, utan av vanliga språkbrukare i interaktion med andra språkbrukare. Sett ur ett sociolingvistiskt perspektiv har det vitt spridda reklamspråket därför inflytande på språket i samhället. Syftet med det reklamspråksprojekt som presenteras i föreliggande rapport är att analysera hur och när förändringar i svenskan som uppträder i Sverige dyker upp i annonser som skrivs på svenska i Finland. Reklam på svenska Finland under 1900-talet står i fokus, och tidningsannonser för Stockmanns varuhus i Helsingfors utgör primärmaterialet. Tidningsannonser för varuhuset Nordiska Kompaniet (NK) i Stockholm under motsvarande tid tjänar som jämförelsematerial. I denna rapport presenteras projektets syfte, de uppställda forskningsfrågorna, och resonemanget illustreras med exempel ur projektmaterialet. Rapporten innehåller också en beskrivning av projektets reklamdatabas och basfakta om material och metoder. The advertising business is often said to favour a modern, innovative language use. This is a statement not easily verified. Newspaper ads are in fact the genre of written language that linguists have paid the least attention to. People writing texts for newspaper ads are individuals representing contemporary language use. Advertisements representing different periods therefore diverge not only regarding the change of style and form advertising undergoes over time, but changes in the language itself also reflect the continuous process of alteration in a speech community. Advertisements and marketing material on the whole, are also read by many individuals who otherwise are not accustomed to reading at all. The marketing manager, the copywriter and the Art Director, in other words, produce texts that unconsciously function as language models. Changes are not created by, or urged on by linguistic expertise, but by ordinary users confronting other ordinary users. From a sociolinguistic perspective the widely diffused advertising language is therefore a most influential factor. The aim of the present project is to analyze how and when changes in standard Swedish emerge in advertisement texts in Swedish in Finland. The basic material for this project consists of advertisements for the Stockmann Departement Store in Helsinki from the entire 20th century. The comparative material includes advertisements from the Swedish Department Store Nordiska Kompaniet (NK) in Stockholm from the corresponding period. In this report the aim of the project and its the basic research questions are presented and the reasoning is illustrated by examples from the collected material. The report also includes a description of the project’s advertisement database and presents facts about the material and methods.

Keywords: finlandssvenska; modern svensk språkhistoria; reklamspråk; the swedish variety used in finland; Finland-Swedish; contemporary swedish language history; language of advertisement

50 pages, February 15, 2008

Price: 10

Full text files

535-978-951-555-979-1.pdf PDF-file Complete Working Paper - Swedish
535-978-951-555-980-7.pdf PDF-file Complete Working Paper - English
bilder_pictures.pdf PDF-file Pictures

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Staffan Dellringer ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-02-06 23:49:27.