Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2019:1: Arbetsmiljö och konkurrens i svenska skolor

Abiel Sebhatu (), Erik Lakomaa () and Karl Wennberg ()
Additional contact information
Abiel Sebhatu: Stockholm School of Economics Institute for Research, Postal: P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Erik Lakomaa: Institute for Economic and Business History Research, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Karl Wennberg: Stockholm School of Economics Institute for Research, Postal: P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Denna rapport behandlar sambandet mellan konkurrens och arbetsmiljö i skolan, det senare en fråga som har stor relevans genom trenden av ökat anmält missnöje, olyckor, våld och andra grova arbetsmiljöproblem i skolan. I Sverige saknas i stor utsträckning forskning om våld i skolor, detsamma gäller långtidsstudier om arbetsmiljöns betydelse. Det finns emellertid omfattande socialmedicinsk och socialpsykologisk forskning där man baserat på enkäter och intervjuer undersökt arbetsmiljö och hälsa bland svenska elever. Resultaten av dessa studier indikerar att skolors psykosociala arbetsmiljö i hög utsträckning påverkar både elevers välbefinnande och deras skolprestationer. Upplevd arbetsmiljö tenderar även att samvariera med skolans elevsammansättning. Dessa befintliga studier om arbetsmiljö och våld i skolor är regelmässigt baserade på tvärsnittsdata över elever, men de inkluderar sällan variabler kopplade till skolan som organisationsform eller hur konkurrens mellan skolor påverkar såväl elevsammansättning som arbetsmiljö. Det innebär att det finns ett behov av studier som även tar hänsyn till detta.

Keywords: arbetsmiljö; konkurrens; svenska skolan

52 pages, March 18, 2019

Full text files

hastma2019_001.1.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:10:07.