S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2002:7:
Metodologi för företagsekonomer - Ett försök till positionsbestämning

Bo Sellstedt

Abstract: Begreppet ’metodologi’ utnyttjas ofta för att referera till undersökningar av mål, begrepp och argumentationsprinciper inom någon disciplin, medan begreppet ’metod’ då vanligen utnyttjas för att referera till procedurer som kommer till användning vid någon aktivitet. Givet den distinktionen, så kan konstateras att det i huvudsak är metodologifrågor som diskuteras i denna elektroniskt publicerade bok.

Det akademiska ämnet företagsekonomi kan säkerligen karakteriseras på många olika sätt. Det är i varje fall lätt att lyfta fram två egenskaper som utmärker ämnet. En är ämnets uppdelning i en teoretisk-empirisk del (där det kan tilläggas att företagsekonomin hämtat inspiration från många olika vetenskapliga discipliner) och en normativ del. Den andra egenskapen är den stora variation av modeller, eller representationer, som utnyttjas inom företagsekonomin. Dessa två egenskaper hos företagsekonomin spelar här en viktig roll.

Min förhoppning är att en bred diskussion av metodologifrågor, av det slag jag här försöker ge, skall vara av intresse för företagsekonomer med skilda intresseinriktningar. Många exempel är inlagda för att belysa och tydliggöra skilda resonemang. Det kanske bör tilläggas att alla dessa exempel inte är hämtade från det företagsekonomiska området.

Keywords: Metodologi; Vetenskapsfilosofi; Teorier; Modeller; Metaforer; (follow links to similar papers)

232 pages, May 21, 2002, Revised September 3, 2002

Before downloading any of the electronic versions below you should read our statement on copyright.
Download GhostScript for viewing Postscript files and the Acrobat Reader for viewing and printing pdf files.

Full text versions of the paper:

hastba2002_007.pdf    PDF-file (749kB) 
Download Statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2002_007 This page was generated on 2014-12-14 19:16:13