S-WoPEc
 
Scandinavian Working Papers in Economics
HomeAboutSeriesSubject/JEL codesAdvanced Search
The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration

No 2003:4:
Det balanserade styrkortets roll i företagens koncernstyrning - en studie av sjutton stora svenska företag

Kalle Kraus () and Johnny Lind ()

Abstract: Det finns en mängd fallstudier som beskriver hur balanserade styrkort (BSC) har utformats och används en kort tid efter införandet. Det finns även större enkätundersökningar som visar att BSC är spritt i företag och organisationer. Det är inte ovanligt att mer än 50 % av de tillfrågade företagen har infört eller planerar att införa BSC. För att ge en fördjupad bild av spridningen av BSC och vilken roll BSC har i företagens koncernstyrning har en intervjustudie genomförts av sjutton stora svenska företag. En person har intervjuats i varje företag, i de flesta fall rör det sig om företagets ekonomidirektör. Studien visar att flera företag arbetar med BSC men dess roll i koncernstyrningen är begränsad. Koncernstyrningen är finansiellt fokuserad, vilket tar sig uttryck i att styrningen domineras av finansiella mått, standarder sätts ofta enbart för de finansiella måtten och belöningssystemen baseras i stor utsträckning på finansiella mått.

Keywords: Balanserat styrkort; styrning; finansiella mått; (follow links to similar papers)

27 pages, February 20, 2003

Download Statistics


This paper is published as:
Kraus, Kalle and Johnny Lind, (2003), 'Det balanserade styrkortets roll i företagens koncernstyrning - en studie av sjutton stora svenska företag', Ökonomistyrning & Informatik, Vol. 6, pages 663-686Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson () or Helena Lundin ().

Programing by
Design by Joakim Ekebom

Handle: RePEc:hhb:hastba:2003_004 This page was generated on 2014-12-14 19:16:14