Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2000:9: Personlighetstest i arbetslivet: Historik och aktuell forskning

Lennart Sjöberg ()
Additional contact information
Lennart Sjöberg: Economic Psychology, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, S-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Människor är olika, mycket olika. Individfaktorn har stor betydelse i många sammanhang, inte minst inom näringslivet. Hur ska man då bära sig åt för att göra ett urval och hitta den lämpligaste kandidaten? Under de senaste 10 åren har många intressanta rön gjorts i den psykologiska forskningen och vissa tidigare slutsatser måste nu revideras, bl a om personlighetens roll. Det har visat sig att personlighet är av större betydelse för framgång i yrkeslivet än vad man tidigare trodde, och intelligens som visserligen fortfarande anses vara viktigast ses nu i ljuset av nyare forskning som breddat begreppet betydligt. Intervjumetodiken har utvecklats kraftigt och med hjälp av strukturerade intervjuer kan man bidra till prognosförmågan. Även andra typer av data som biografiska data uppmärksammas allt mera. Det finns stabilitet i individernas beteende (vad den nu beror på) och principen "more of the same" står sig som den bästa grunden för prognos, när den kan användas. Psykologiska test utvecklas emellertid alltför långsamt och praktiken ligger decennier efter forskningens ståndpunkt. I ett land som Sverige tycks ännu kvalitetskraven vara alltför låga från testkonsumenternas sida. Nyckelgrupper som ekonomer och socionomer bör få förbättrad utbildning om test vetenskapligt grundad och kritisk liksom psykologer.

Keywords: Test; personlighet; validitet

37 pages, First version: November 24, 2000. Revised: May 26, 2004. Earlier revisions: March 3, 2004, March 3, 2004.

Full text files

hastba2000_009.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:10:07.