Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2005:7: Ledarskap och personlighet: Testning av jagstyrka

Lennart Sjöberg ()
Additional contact information
Lennart Sjöberg: Center for Risk Research, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Ledarskapsförmåga är en viktig dimension vid tillsättning av chefer inom arbetslivet. Det har emellertid varit svårt att mäta den med traditionella psykologiska test. I denna rapport redovi-sas konstruktion och användning av ett omfattande test (ca 1.5 timme testtid), vars deltest mäter femfaktormodellens dimensioner (emotionell stabilitet, samvetsgrannhet, intellektuell öppenhet, utåtvändhet samt sociabilitet) och dessutom emotionell intelligens, kreativitet, självförtroende, motståndskraft mot misslyckande samt positiv grundattityd. Tendens att ge taktiska svar mättes också, liksom självbedömd arbetsprestation avseende kärnuppgifter och sociala aspekter. Överordnad chefs bedömning av prestation förelåg för en delgrupp av de testade, som bestod av 66 kandidater till chefsbefordran på mellanchefsnivå, i några fall VD-nivå. Andra viktiga arbetsrelaterade dimensioner som mättes var arbetsvilja, arbetsintresse, arbetstillfredsställelse, riskupplevelse i arbetet samt balans arbete/familj. Resultaten visade validitet på normal nivå för deltesten (0.3) men när de kombinerades efter standardisering, och med korrektion för taktiska svar, steg validiteten till 0.69 för kriteriet som bedömdes av överordnad chef. Liknande, men något lägre, värden erhölls för självbedömd prestation. Tes-tet föreslås mäta jagstyrka, genom en bred avtäckning och med stor precision i varje punkt. I ett andra avsnitt av rapporten redovisas i detalj hur korrelationen för taktiksvar gick till och vilka resultat den hade. Vissa personer som konsekvent svarar taktiskt kan lätt hamna i toppen av fördelningen av testresultat, med hjälp av korrektion ges de en mera rättvisande, lägre rangplats. Kvinnor visade sig betydligt mindre benägna än män att svara taktiskt varför de missgynnades i okorrigerade testdata. Korrektion gav en dramatiskt annorlunda bild av kvinnliga chefskandidaters kapacitet. Även inklusion av den viktiga dimensionen emotionell intel-ligens gynnade kvinnliga sökande. Ett exempel från antagningstestingar vid en handelshögskola visar hur den sammanlagda effekten av otillräckligt korrigerade taktisksvar och underlåtande att arbeta med en bred avtäckning av personlighetsdimensioner med hög precision, inklusive emotionell intelligens, missgynnat kvinnliga sökande.

Keywords: Ledarskap; personlighetstest; könsskillnader

29 pages, First version: June 8, 2005. Revised: November 18, 2005.

Full text files

hastba2005_007.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:32.