Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2007:6: Analysmodell för sektorsöverskridande statistik. Fallet vård och omsorg

Torbjörn Einarsson () and Filip Wijkström ()
Additional contact information
Torbjörn Einarsson: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Filip Wijkström: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden

Abstract: Delvis i det tysta pågår sedan ett drygt decennium omfattande förändringar i den svenska välfärden. I många fall saknas dock både analysverktyg och relevant statistik för att kunna följa utvecklingen. I Sverige har sedan länge den förhärskande föreställningen varit att samhället består av två sektorer – den offentliga (stat, kommun och landsting) respektive den privata (företag och näringsliv). I denna modell av samhället har vidare ansvar för såväl produktion som finansiering och reglering inom vård och omsorg i huvudsak legat på den offentliga sektorn.

En av de viktigaste förändringarna vi kan spåra sedan början av 1990-talet är att ideella och idéburna organisationer i allt högre grad har kommit att ta på sig eller förväntas ta ansvar för delar av välfärden. Organisationerna i det civila samhället har också i forskningen sedan mitten av 1990-talet allt tydligare lyfts fram som en egen sektor i samhället – den ideella sektorn.

Ett ökat intresse från såväl politiker som forskare har dock än så länge inte lämnat några mer bestående avtryck i svensk officiell statistik. Författarna hävdar att man i existerande system inte lyckas fånga upp och beskriva de förändringar som pågår. Om man däremot i den officiella statistiken införde så kallade satelliträkenskaper för den ideella sektorn skulle detta öppna upp för bättre analyser.

Rapporten är resultat av ett projekt där Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting samt forskare vid Handelshögskolan i Stockholm har samarbetat. Det övergripande målet har varit en modell för analys av de pågående förändringarna i välfärden.

Keywords: officiell statistik; samhällssektorer; vård och omsorg; reglering; finansiering; produktion; välfärdsregimer; ideell sektor

100 pages, March 23, 2007

Full text files

hastba2007_006.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2024-02-05 17:10:07.