Scandinavian Working Papers in Business Administration

SSE/EFI Working Paper Series in Business Administration,
Stockholm School of Economics

No 2010:2: Sociala arbetsfunktioner och personlighet

Lennart Sjöberg () and Kristiina Möller ()
Additional contact information
Lennart Sjöberg: Dept. of Business Administration, Stockholm School of Economics, Postal: Stockholm School of Economics, P.O. Box 6501, SE-113 83 Stockholm, Sweden
Kristiina Möller: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, Postal: Linnéuniversitetet, 351 95 Växjö,

Abstract: I denna rapport studeras sambandet mellan social anpassning i arbetslivet och personlighet, särskilt emotionell intelligens och social förmåga. Data insamlades med enkätmetod; 107 personer svarade. De var av mycket varierande bakgrund. Emotionell intelligens mättes både med prestationsmått och med UPP-testets EI-skala (självrapport), social förmåga med UPP-testets variabel. Förutom UPP-testets prestationsmått (bildskalan) användes två nya ansatser till prestationsmätning av EI: STEM och STEU, översatta från ett arbete av MacCann och Roberts. Dessa mått var baserade dels på en teoretisk analys, dels på expertbedömningar. Reliabiliteten var emellertid låg, trots att många uppgifter ingick i skalorna. Ett försök gjordes därför att tillämpa en konsensusregel för utvärdering av dessa testuppgifter. Reliabiliteten förbättrades inte. Sambandet mellan konsensus-baserade skalor och skalor baserade på teori eller expertbedömningar var emellertid högt. Sambandet mellan prestationsmåtten på EI och social arbetsfunktion var mycket lågt. EI (självskattning) och social förmåga hade förväntade samband med andra variabler som inkomst, antal vänner och hur bra en nära relation upplevdes fungera. UPP-testets mått på EI och social förmåga var starkt relaterade till social arbetsfunktion. Hela testet hade en validitet på 0.57 i förhållande till det externa kriteriet social arbetsfunktion. Detta starka samband var beroende på EI och social förmåga; femfaktormodellens (Big Five) dimensioner bidrog inte till validiteten.

Keywords: sociala arbetsfunktioner; personlighet; emotionell intelligens; social förmåga

39 pages, March 12, 2010

Full text files

hastba2010_002.pdf PDF-file Full text

Download statistics

Questions (including download problems) about the papers in this series should be directed to Helena Lundin ()
Report other problems with accessing this service to Sune Karlsson ().

This page generated on 2018-03-27 10:27:34.